שולחן ערוך חושן משפט קצב טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

חזקה לחודה בלא כסף ובלא שטר קניא כל היכא דלא עייל ונפיק אזוזי

(ואפילו במקום שנהגו לכתוב שטר (טור) מיהו אם התנה הכל לפי תנאו) (ר' ירוחם ני"א ח"א):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

חזקה לחוד כו':    קניא פירוש קונה בו שדה אח' דהיינו כשיעור שקונה המחזיק בנכסי הגר בחזקה אחת אבל טפי אפי' הן סמוכות זה לזה לא קנה בחזקה אחת וכנ"ל:

ואפי' במקום שנהגו לכתוב שטר:    פירוש דלא קנהו בכסף לחוד ובחזקה לחוד קנהו והטעם כבר כתבתי דחזקה עדיפא שעושה מעשה בגוף הקרקע:

ש"ך - שפתי כהן

(ה) חזקה לחודה כו' ע"ל סימן ער"ה הוא עיין תשו' ן' לב ס' א' כלל י"ג סימן פ':

(ו) הכל לפי תנאו כו' ע"ל סימן קצ"ד ס"א בהג"ה:


ט"ז

באר היטב

(טו) לחודה:    ע"ל סי' קצ"ד ס"א בהג"ה ועיין בתשו' ן' לב ס"א כלל י"ג סי' פ'.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש