שולחן ערוך חושן משפט קעו נא


שולחן ערוך

אסור להשתתף עם עכו"ם ואם נשתתף ונתחייב לו שבועה מותר לקבלה:

(וע' באורח חיים סי' קנ"ו וביורה דעה סי' קמ"ז):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ונתחייב לו שבועה מותר לקבלה:    משום הפסד ממונו הקילו בו כי מ"ש לא ישמע על פיך על ישראל גופיה אזהר רחמנא וגם על לפני עור לא תתן מכשול לא שייך הכא דעכו"ם עצמו לא מוזהר ע"ז (ועמ"ש עוד מזה בפרישה בר"ס קפ"ב ע"ש) רק שמדת חסידות הוא שלא יגרם שישמע על ידו אף מפי עכו"ם עפ"ר ר"ס קכ"ב ובא"ע סימן קנ"ו:

ש"ך - שפתי כהן

(נח) ונתחייב לו שבועה. עיין בתשובת מהרא"ן ששון סימן צ"ה:באר היטב

(פו) לקבל':    משום הפסד ממונו הקילו בו כי מ"ש לא ישמע על פיך על ישראל גופו אזהר רחמנ' וגם על לפני עור כו' לא שייך הכא דעובד כוכבים לא מוזהר ע"ז רק שמדת חסידות הוא שלא יגרם שישמע על ידו אף מפי עובד כוכבים וע' באורח חיים סי' קנ"ו עכ"ל הסמ"ע וע' בתשובת מהר"א ששון סי' צ"ה.קצות החושן

▲ חזור לראש