שולחן ערוך חושן משפט קעו נ


שולחן ערוך

ראובן שאמר לשמעון כל מה שתעשה בשלך עשה בשלי והלך שמעון ופטר החוב של שניהם חייב לשלם לו חלקו

(וע' עוד דינין הרבה בדיני שותפות סי' צ"ג):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש