שולחן ערוך חושן משפט עה ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

המודה במקצת ונתנו מיד ואמר אין לך בידי אלא כך והילך פטור משבועת התורה אבל נשבע היסת.

(ועיין לקמן סי' פ"ז כל זה):

מפרשים

 

והילך פטור כו'. דכיון דנתן לו מה שהודה בו ה"ל בהמותר כופר הכל והכופר הכל כבר כתבתי טעם דלא נתחייב בש"ד דחזקה אין אדם מעיז לכפור הכל אבל חכמים תקנו שישבע שבועה קלא בלא נק"ח שיקבל עליו שאינו חייב לו ושבועה זו נקראת בגמר' ובפוסקים היסת והוא מל' שימה חכמים שמו עליו שבועה זו ועפ"ר מ"ש עוד מזה:
 

(כ) והילך פטור. הטעם דמה שנותן לו ה"ל כמאן דנקט ליה התובע בביתו מותר ה"ל כופר בכל וע"ל סי' פ"ז ס"ק י"ב:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש