פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט י ג


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

"כי רבים חללים הפילה" (משלי ז, כו) -- זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה; "ועצומים כל הרוגיה" (שם) -- זה שהגיע להוראה ואינו מורה. והוא שיהיה הדור צריך לו אבל אם ידע שיש שם ראוי להוראה ומונע עצמו מההוראה -- הרי זה משובח. וכל המונע עצמו מן הדין מונע ממנו איבה וגזל ושבועת שוא.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שלא הגיע להוראה:    דרשו הפילה מל' נפל שלא מלאו ימיו אף זה לא מלאו ימיו להוראה רבים הם חלליו:

שהגיע להוראה כו':    דרשו ועצומים מל' עוצם עיניו בזה הורג את בני דורו:

ה"ז משובח:    דומה לזה כ' המחבר בסימן ח' ס"ג ועמ"ש בסמ"ע ובפרישה שם וכאן:

וכל המונע עצמו מן הדין כו':    וכתב וכל ר"ל אפילו אם הדור צריך לו יראה שימנע עצמו מן הדין ויפשר הבע"ד בהדדי אם הוא אפשר לו:באר היטב

(ב) המונע:    אפי' אם הדור צריך לו יראה שימנע עצמו מן הדין ויפשר הבע"ד אם אפשר לו. סמ"ע.קצות החושן

▲ חזור לראש