סמ"ע על חושן משפט י

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

עד שיחמיצנו:    ל' דקרא נקט דכתיב אשרו חמוץ ודרשו רז"ל אשרו לדיין שמחמיץ ומשהה ומלין את דינו כדי להוציאו לאמתו:

ברור לו כשמש:    למדוהו מדכתיב בית דוד דינו לבוקר משפט וכי בבוקר לבד דנין אלא להיות המשפט ברור כבוקר:

שוטה רשע כו':    שוטה שהוא סובר שהוא חכם בדין ויודע אותו ואינו ונשאר בשטותו ורשע על שמעוות הדין וגס רוח שסובר שא"צ לאיש כמוהו להיות מתון בדין:


סעיף בעריכה

ומדמהו לדין אחר כו':    אע"פ שאותו דין כבר שאל את פי החכם:

ה"ז בכלל הרשעים כו':    שיכול להיות שדין הזה אינו דומה להראשון:


סעיף געריכה

שלא הגיע להוראה:    דרשו הפילה מל' נפל שלא מלאו ימיו אף זה לא מלאו ימיו להוראה רבים הם חלליו:

שהגיע להוראה כו':    דרשו ועצומים מל' עוצם עיניו בזה הורג את בני דורו:

ה"ז משובח:    דומה לזה כ' המחבר בסימן ח' ס"ג ועמ"ש בסמ"ע ובפרישה שם וכאן:

וכל המונע עצמו מן הדין כו':    וכתב וכל ר"ל אפילו אם הדור צריך לו יראה שימנע עצמו מן הדין ויפשר הבע"ד בהדדי אם הוא אפשר לו:


סעיף דעריכה

דין של פרוטה כו':    כן איתא בגמרא בפשיטות וקאמר שם דא"צ קרא לזה וקרא דכקטן כגדול תשמעון דרשו בגמרא שיקדים הבא ראשון לפני ב"ד אפילו הוא של פרוטה ולא כמ"ש בע"ש דילפינן לה מכקטן כגדול תשמעון ע"ש: