שולחן ערוך אורח חיים תרנח ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

האחים שקנו אתרוגים מתפיסת הבית ונטל אחד מהם אתרוג ויצא בו אם יכול לאוכלו ואין האחים מקפידים בכך יצא ואם היו מקפידים לא יצא עד שיתנו לו חלקם במתנה ואם קנה זה אתרוג וזה פריש או שקנו כאחד אתרוג רמון ופריש מתפיסת הבית אינו יוצא באתרוג עד שיתנו לו חלקם במתנה ואף על פי שאם אכלו אין מקפידים עליו מפני שכל שאין שם מאותו המין אין מחילתם בסתם מועלת אבל כשיש שם מאותו המין אפילו היה מעולה מאחרים מחילתם בסתם מועלת לפי שאינם מקפידים:

מפרשים

 

משנה ברורה

(לג) שקנו אתרוגים — לאכילה:

(לד) מתפיסת הבית — רוצה לומר מה שירשו מאביהם ועדיין לא חלקו:

(לה) ואין האחים מקפידים — דאז נחשב כשלו:

(לו) אין מחילתם בסתם מועלת — שאף על פי שאין מקפידים על האכילה מקפידין הם על המצוות שאף הם רוצים לקיים המצוות כמוהו:

(לז) לפי שאינן מקפידין — שגם הם יכולים לקיים המצוות כמוהו:

פירושים נוספים