הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תרנח

סימן תרנחעריכה

[סעיף ו'] לקטן קודם שיצא בו. ע' בתשו' משאת משה סימן ד':

[שם] ואינו מקנה לאחרים מן התורה ואם הבן סמוך על שלחן אביו אם מהני מה שנותן לאביו לצאת בו. ע' לעיל סימן שס"ו פ"ו. וע' מחנה אפרים הל' זכייה סימן ב'.