שולחן ערוך אורח חיים תרטו א


שולחן ערוך

יום הכיפורים אסור בתשמיש המיטה אואסור ליגע באשתו כאילו היא נדה בוכן אסור לישן עם אשתו במטה.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) באשתו:    ואסור ליגע גם ביום וגם לא ירבה דברים עמה (של"ה) ובמהרי"ל משמע שיש לנהוג בה כל דין נדה:

באר היטב

(א) ליגע:    גם לא ירבה דברים עמה. ואסור ליגע בה גם ביום. של"ה מ"א. וט"ז כ' דוקא בלילה אסור ליגע בה אבל ביום א"צ ליזהר מנגיעה ומ"ש הש"ע איסור שינה במטה הוא אפי' ביום ע"ש.


משנה ברורה

(א) ואסור ליגע באשתו בין בלילה בין ביום וגם לא ירבה עמה בדברים וכן בכל הפרטים שנתבאר ביו"ד סימן קצ"ה:

(ב) וכן אסור לישן וכו' אפילו הוא בבגדו והיא בבגדה:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש