באר היטב על אורח חיים תרטו

סעיף אעריכה

(א) ליגע:    גם לא ירבה דברים עמה. ואסור ליגע בה גם ביום. של"ה מ"א. וט"ז כ' דוקא בלילה אסור ליגע בה אבל ביום א"צ ליזהר מנגיעה ומ"ש הש"ע איסור שינה במטה הוא אפי' ביום ע"ש.

סעיף בעריכה

(ב) ידאג:    בסוף הכוונת סוף פ"ק דיה"כ תמצא תיקון לזה והוא מנוסה. וכ"כ בספר משנת חסידים. וע' הגהות מהרי"ל מ"ש מענין זה. ועיין בספר מענה לשון ג"כ.