ט"ז על אורח חיים תרטו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

ואסור ליגע באשתו. בסי' תקנ"ד דגבי ט"ב לא זכר איסור הנגיעה רק איסור שינה עמה במטה ובאמת שוין הם כמ"ש ב"י בשם הגמ"ר לענין שינה במטה כאן רק שבס' אגודה הביא איסו' נגיע' בי"כ ולא זכר ט"ב ותו נראה לדקדק כאן בש"ע דכתב וכן אסור לישן כו' דהוא מיותר לגמרי דהא אשת חבירו שאסור לישן במטה א' ומותר בנגיעה וא"כ כיון שכ' תחלה איסור נגיעה פשיטא שאסור במטה א' ולענ"ד לחלק דבט"ב לא אסור בש"ע הנגיעה כי באותו יום הולכת בבגדים בזוים ולא יתאו' לה כ"כ משא"כ בי"כ הולכת בבגדים נקיים ובי"כ יש ג"כ לחלק דבלילה יש לאסור אפי' הנגיעה דתשמיש רגיל בלילה אבל ביום אין איסור כ"א בשינה במטה א' אבל לא בנגיע' בפרט שיש אימת היום עליו כמ"ש ס"ס תרי"ב משא"כ בשינה שאז אין עליו אימה יש ליזהר אפי' ביום במטה א' וע"כ כ' כאן תחלה איסור נגיעה שהיא דוקא בלילה וכ"ה באגודה ליל י"כ אסור ליגע כו' משמע אבל ביום א"צ ליזהר ואח"כ כ' הש"ע איסור שינה במטה שהוא אפילו ביום כנ"ל דעת הש"ע והוא נכון: