פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים תרטו

סעיף אעריכה


(א) באשתו:    ואסור ליגע גם ביום וגם לא ירבה דברים עמה (של"ה) ובמהרי"ל משמע שיש לנהוג בה כל דין נדה:

סעיף בעריכה


(ב) ידאג כל השנה:    שהקב"ה אין חפץ בשמושו:


(ג) מובטח לו:    שנראה שצדיק הוא וא"צ לעינוי ובעל הלבוש כתב כאן פנים נגד הגמרא ע"ש: