שולחן ערוך אורח חיים תקנב יא


שולחן ערוך

מי שקיבל עליו תענית שני וחמישי כל ימות השנה, כהואירע ערב תשעה באב להיות בשני, ישאל על נדרו, או כוילוה תעניתו ופורע.

הגה: והגאונים כתבו, דמתענה עד אחר תפילת מנחה, כזואוכל סעודה המפסקת כחקודם ביאת השמש (הגהות אשיר"י ומרדכי ותרומת הדשן סימן ע"ה). וכן נוהגין. והוא הדין מי שמתענה כטתענית יגחלום (מהרי"ל):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(טו) ואירע עט"ב וכו':    וקשה עליו לישב בתענית ב' ימים ולילה א':

(טז) ילוה תעניתו:    ואף על גב דבסי' תקס"ח ס"ב כתב דאסור ללות בכה"ג הכא כיון דא"א בענין אחר שרי ומה"ט כתבו הגאונים דא"צ להשלים וכ"כ מהרמ"ט ומשמע מאן אפשר ליה יתענה ב' ימים ולילה א':

(יז) סעודה המפסקת:    אבל אסור לסעוד ב"פ מפני נדרו (ת"ה סי' ער"א) וא"כ צריך לנהוג בה כל חומר סעודה המפסקת וכ"כ מט"מ בשם הגאונים שלא התירו לאכול רק תבשיל של עדשים בלא שומן עכ"ל וחומרא בעלמא היא דתבשיל א' שרי לכ"ע ומיהו צריך שיאכלנה סמוך לביאת השמש עיין סי' תקס"ב ס"ב ולכן מוטב שישאל על נדרו:

באר היטב

(יג) חלום:    וה"ה אם חל יאר צייט בו ומתפלל עננו עטרת זקנים וחייב לפרעו יום אחר ט"ז ואסור לאכול ב' פעמים אבל תבשיל א' שרי מיהו צריך שיאכלנה סמוך לביאת השמש לכן מוטב שישאל על נדרו מ"א עש"ת הלק"ט חלק ב' סי' קל"ה דמצוה לאכול סעודה המפסקת.


משנה ברורה

(כה) ואירע ערב תשעה באב וכו' – וקשה עליו לישב בתענית שני ימים ולילה אחת:

(כו) ילוה תעניתו – כתב המגן אברהם: ואף על גב דבסימן תקס"ח ס"ב כתב דאסור ללוות בכהאי גוונא, הכא דאי אפשר בענין אחר שרי. ומהאי טעמא כתבו הגאונים דאין צריך להשלים, אף דבעלמא קיימא לן דכל תענית שלא שקעה עליו חמה לאו שמיה תענית. אבל הרב ט"ז בסימן תקס"ח ס"ב דחה לדברי המחבר בזה מהלכה. וכן כמה אחרונים לא העתיקו את דברי המחבר בזה להלכה:

(כז) ואוכל סעודה המפסקת – ואסור לסעוד שני פעמים, משום נדרו. ואם כן צריך לנהוג בה כל דין סעודה המפסקת האמור למעלה:

(כח) קודם ביאת השמש – ולפי שאי אפשר לצמצם כל כך לאחר האכילה, מוטב יותר שישאל על נדרו:

(כט) תענית חלום – והוא הדין יאָרצייט. וטוב שיתנה בפעם ראשונה שלא להתענות רק עד אחר חצות היום, ויתפלל מנחה גדולה ויאכל סעודה, ואחר כך יאכל סעודה המפסקת:

ביאור הלכה

(*) ופורע:    ר"ל שמתענה שני אחר בכלות שנה זו אבל אין יכול ליתן יום אחר תחת שני דאחר שבירר לו ב' וה' כונתו דוקא לאלו שהם ימי רצון [פמ"ג לקמן בסימן תקס"ח]:פירושים נוספים

▲ חזור לראש