שולחן ערוך אורח חיים תלט ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הניח ט' ככרות חמץ ומצא י', צריך לבדוק אחר כל הט'. ואם הניח עשרה ומצא ט' צריך לבדוק אחר כל הי' - שאנו אומרים מה שהניח נטל ואלו אחרים הם.

ויש אומר הני מילי בקשורים יחד, אבל אם אינם קשורים יחד - אין צריך לבדוק אלא אחר האחד.

מפרשים

 

מגן אברהם

(ו) בקשורים יחד:    אף על גב דליכא תו למיתלי בעכברים תלינן בקטנים (תוספות) עמ"ש סי' תל"ד:

(ז) אלא אחר הא':    אבל בהניח ט' ומצא י' צריך לבדוק אחר כולם: 

באר היטב

(ה) האחד:    ובהניח תשעה ומצא עשרה צריך לבדוק אחר כולם. 

משנה ברורה

(יב) צריך לבדוק וכו' - דאמרינן הני אחריני שאיש אחר הביאם כאן כיון שאין מכירן והנך ט' שהניח חולדות גררום וצריך לבדוק אחריהם ואפילו ביטל מקודם:

(יג) מה שהניח ניטל וכו' - גם זה אפילו ביטל מקודם:

(יד) וי"א - אסיפא קאי:

(טו) בקשורים יחד - דודאי מי שלקחם לקחם כולם ושמא קטנים או עכבר וחולדה לקחום וצריך לבדוק אחריהם והני אחריני נינהו:

(טז) א"צ לבדוק וכו' - וכ"פ האחרונים:

(יז) אלא אחר האחד - דאמרינן שרק אחד ניטל והאחרים נשארו במקומן ונראה דאין להקל בזה אלא כשביטל או שיש שהות עדיין לבטל. ובהניח ט' ומצא י' אין נ"מ בין שהניח הט' מקושר ומצא עתה י' מקושרין או שהניחן נפרדין ומצא אחד נוסף עליהן בכל גווני צריך לבדוק עתה אחר כל הט' שהניח:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש