שולחן ערוך אורח חיים תלט ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הניח חמץ בזוית זו, ומצא בזוית אחרת - צריך לחזור ולבדוק.

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

הניח חמץ כו'. הטור כתב דאם ביטל א"צ לבדוק:
 

מגן אברהם

(ח) צריך לחזור ולבדוק:    (ואפי' אם ביטל לדעת הרמב"ם ת"ש) דאמרי' זהו חמץ אחר הוא ול"ד למש"ל אם בדק קצת מהבית ומצ' ככר תלינן דזהו הככר שהכניס העכבר דהתם לא חזינן ריעותא אבל הכא היה מונח מתחלה בזוית זו ואח"כ מונח במקום אחר אמרי' דזהו חמץ אחר הוא:
 

משנה ברורה

(יח) צריך לחזור ולבדוק - את הבית כולו דשמא חמץ אחר הוא והראשון נטלו קטן או עכבר והניחו במקום אחר והאחרונים הסכימו דאם כבר ביטל או שיש עדיין שהות לבטלו אין צריך לחזור ולבדוק דכיון שהבדיקה הוא מדברי סופרים תלינן להקל שזהו החמץ שהניח:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש