באר היטב על אורח חיים תלט

סעיף אעריכה

(א) ונטל:    דוקא שנטל בפנינו עיין י"ד סי' ק"י ס"ג.

(ב) הקבוע:    ואם נתערבו הצבורים זה בזה לא מקרי קבוע.

(ג) מרובא:    ומ"מ אין לאכלו בפסח. ח"י.

סעיף בעריכה

(ד) א"צ:    ומיירי שביטל. ב"ח מ"א ח"י.

סעיף געריכה

(ה) האחד:    ובהניח תשעה ומצא עשרה צריך לבדוק אחר כולם.