באר היטב על אורח חיים תכה

סעיף אעריכה

(א) ובשני:    לשון מנהגים ומניחים ספר תורה שנייה אצלה ואו' חצי קדיש על שניהם.

(ב) השמים:    ואז מפטירין בכי תצא רני עקרה וגם ענייה סוערה. לבוש.

סעיף בעריכה

(ג) ולא שמעו:    זהו משנה שא"צ דלעולם אין ר"ח אב בא' בשבת.

(ד) שאין דוחין:    ואז אומרים מקצת שוש אשיש. מ"א.

סעיף געריכה

(ה) וראשי:    ואם חתם בשל שבת לבד יצא בתפילה ולא בקידוש בי"ט ע"ש דף קי"ז ועמ"א סימן תפ"ז ס"ק ב'.