פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) וי"א השמים כסאי:    ואז מפטירין בכי תצא רני עקרה וגם עניה סוערה (לבוש סי' תקפ"א):


(ב) וכן עיקר:    וכן נהגו בפוזנא (לבוש):

סעיף געריכה


(ג) ולא שמעו:    זהו משנה שא"צ דלעולם אין ר"ח אב בא' בשבת:


(ד) וי"א שאין להפסיק כו':    וכ"כ ב"ש ד' נ"ח שיש לבטל מנהגים הדולגי' עיין סי' תרע"ד סס"ב (עיין סי' קמ"ד):


(ה) וכן אם היה חתונה וכו':    אז אומרים מקצת שוש אשיש:

סעיף דעריכה


(ו) וראשי חדשים:    ואם חתם בשל שבת לבד כתבתי בתשו' מה דינו (כ"ה) ועיין סי' רס"ח ס"ד וסי' תכ"ז ס"א: