שולחן ערוך אורח חיים רו ד


שולחן ערוך

סעיף זה בבית יוסף

כל דבר שמברך עליו לאכלו או להריח בו צריך לאוחזו בימינו כשהוא מברך:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ו) לאוחזו בימינו:    ואל יתחוב בסכין (ברכות רמ"מ):

באר היטב

(ג) בימינו:    ואל יתחוב בסכין רמ"מ.


משנה ברורה

(יז) צריך לאחזו - טעם האחיזה כדי שיכוין לבו על מה שמברך והוא רק לכתחלה דבדיעבד אם בירך עליו כשהיה מונח בפניו אף אם לא אחזו כלל יצא וכדלקמיה:


(יח) בימינו - הטעם משום חשיבות [ובאיטר יד אזלינן בתר ימין ושמאל דידיה ולא בתר דעלמא כן משמע מחי' רע"א וכ"מ במ"א סימן קפ"ג] וכן בכל ברכה שמברך על איזה מצוה יש לו לאחוז הדבר ביד ימינו בשעת ברכה וע"ד הקבלה אין לתחוב הפרי שמברך עליו בסכין אף שיאחוז הסכין בימינו. כשאומר לחבירו להושיט לו ספר יקבלנו ביד ימינו [ס"ח]: :

ביאור הלכה

▲ חזור לראש