באר היטב על אבן העזר קעב

סעיף געריכה

(א) אדם וכו':    או מייבמין והוא חולץ ואינו מייבם. עיין תוס' י"ט פרק ח' דיבמות משנה ד' מ"ש על הרמב"ם וכנה"ג מיישבו.