שולחן ערוך אבן העזר קעב ב


שולחן ערוך

ספק אילונית, חולצת ולא מתיבמת.

מפרשים

בית שמואל

(ג) ספק איילונית:    היינו הסימן איילוני' שיש בה אין היכר יפה כמ"ש בב"י סי' מ"ד וכתב ב"ח ספק איילונית אפילו לא הכיר בה בעלה שהיא ספק איילונית מ"מ צריכ' חליצה:


באר היטב

▲ חזור לראש