שולחן ערוך אבן העזר קמו ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

במה דברים אמורים שאם קדשה אחר ולא נתקים התנאי שהגט בטל, בתנאי שהוא בלאו, ועשתה מעשה בבטולו, או בתנאי שהוא במעשה תוך זמן קצוב ועבר הזמן ולא נעשה, או באיזה דרך שהיה התנאי מבטל בפעל, הגט בטל. אבל בתנאי שבידה לקימו ובה הדבר תלוי ואם נתקים התנאי מגרשת, חישינן שמא קימה התנאי (המ"מ) וחלו קדושי שני:

מפרשים

 

בית שמואל

(ז) שמא קיימה התנאי:    הט"ז מאריך בזה ובוודאי ט"ס וצ"ל שמא תתקיים התנאי דחילוק הוא אם כבר בטלה התנאי אז בטל הגט אבל אם לא נתבטל יש לחוש שמא תתקיים עוד ועדיין לא נתבטלו וחלו קידושי שני: 

ט"ז - טורי זהב

חיישי' שמא קיימא התנאי הג"ה זו אין לה ביאור ובד"מ ראיתי וז"ל והמ"מ מיישב דברי הרמב"ם דמיירי שמבטל' התנאי בפועל כגון שהתנה שלא תעשה דבר פלוני והיא עשתה אותו אבל בתנאי שיש לה לקיים דבר פלוני אף הרמב"ם מודה דחיישינן שמא קיימה התנאי עכ"ל ודבר תמוה כ' דאי חיישי' שמא קיימה כבר אע"פ שבאמת לא קיימה א"כ בתנאי שלא תעשה נמי ניחוש כן שמא לא עשתה אותו מעשה אף ע"פ שבאמת עשתה אותו ובטל הגט ולכאורה נראה להגיה בדבריו חיישי' שמא תקיים התנאי דהיינו שהוא לא מחלק רק בין קום עשה ללא תעשה דבלא תעשה ועשתה אין תקנה עוד משא"כ בקום עשה די"ל שתעשה עוד אותו ויתקיים הגט ודבר זה גרם להרב רמ"א שלא עיין בגוף דברי המ"מ שכתב שם או בתנאי שהוא במעשה תוך זמן קצוב ועבר הזמן ולא עשתה כו' ובהעתק הב"י דילג בבא זו וא"כ אף בקום עשה (מצינו) שיש היתר כיון שא"א עוד לקיימה וקשה אמאי לא ניחוש שיסברו העולם שכבר קיימה ועשתה כהוגן דאטו לא זזו ממנה וראו שלא קיימה עד אותו זמן ע"כ נלע"ד דהרב בהג"ה זו ובד"מ אגב חורפיה לא עיין שפיר: 

באר היטב

(ב) התנאי:    ט"ס הוא וצ"ל שמא תתקיים התנאי עיין ב"ש.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש