באר היטב על אבן העזר קמו

סעיף בעריכה

(א) ברשותה:    ואם ליתא ברשותה הוי ספק גט ב"ש.

סעיף העריכה

(ב) התנאי:    ט"ס הוא וצ"ל שמא תתקיים התנאי עיין ב"ש.