שולחן ערוך אבן העזר קמו ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הנותן גט ביד אשתו ואמר לה: אם לא תתני מאתים זוז אין זה גט, או אין את מגורשת, הרי זה לא גרש כלל, ואין כאן גט לא על תנאי ולא תלוי במעשה, וכן כל כיוצא בזה. ואם אמר לה: הרי את מגורשת, ואם לא תתני לי מאתים זוז לא תהיי מגורשת, הרי זו מגורשת אף על פי שלא נתנה, מפני שלא כפל תנאו:

מפרשים

 

בית שמואל

(ד) אין זה גט:    אף על גב מכלל לאו נשמע הן מ"מ כיון שלא הזכיר גירושין בפירוש אינה מגורשת, המגיד: 

ט"ז - טורי זהב

ואמר לה אם לא תתני כו' פי' ולא זכר כלל לשון גרושין אלא הך מלתא לחוד לא אמרי' מכלל לאו אתה שומע הן אבל אם היה אומר ההן דהיינו אם תתני הרי את מגורשת אעפ"י שלא זכר הלאו הוה עכ"פ גט והתנאי בטל כיון דלא כפלי':

פירושים נוספים


▲ חזור לראש