שולחן ערוך אבן העזר קל כא


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

לא יטלו עדי הגט שכר יותר מכדי שכר בטלה דמוכחת.

הגה: ויש אומרים דמתנין עם העדים שאם יקלקלו הגט שישלמו אותו, ומכח זה מתר להם לקבל שכר הרבה, או מטעם דהעדים אסורים לשא הגרושה (בסדר גטין בשם מהרז"ך), כמו שנתבאר לעיל בסימן י"ב, וכן נוהגין:

מפרשים

בית שמואל

(לב) דהעדי' אסורי' לישא:    מהאי טעמא יש מהדרי' אחר עדים שאינם כהנים כי כהן בלאו הכי אסור בגרושה, ד"מ:


באר היטב

(טו) הגרושה:    מה"ט יש מהדרין אחר עדים שאינם כהנים כי כהן בלא"ה אסור בגרושה ד"מ.▲ חזור לראש