באר היטב על אבן העזר קלז

סעיף אעריכה

(א) אינו גט:    מיהו מהני לפוסלה מכהונה ב"ש.

(ב) ע"מ:    עיין ב"ש שהקשה דילמא ר"ע ס"ל דפליגי בע"מ ובחוץ ע"ש. ועיין בחידושי הלכות של הגאון מהור"ר מאיר שיף ודו"ק.

סעיף געריכה

(ג) חוץ מזנותיך:    כלומר בענין זנות הרי את כא"א. והיינו דוקא בכה"ג דהתיר להנשא ואסור בזנות אז הוי ספק. אבל להיפוך דהתיר בזנות ואסר להנשא הוי שיור ואינו גט עיין ב"ש.