פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר צג ז

שולחן ערוך

תבעוה לנשא, אפלו נתפיסה, לא הפסידה מזונותיה. וכן אם כחלה או פרכסה או זנתה, לא הפסידה מזונותיה. אבל אם נתארסה, הפסידה מזונותיה.

ויש אומרים דמיד שעשתה שדוך הפסידה מזונותיה (בית יוסף):

מפרשים

חלקת מחוקק

(יח) דמיד שעשתה שידוך הפסידה:    בב"ח השיג ע"ז וכ' דלא גרע שידוך מתבעוה לינשא ונתפייסה דתלינן דתחזור בה ודבריו אינם ברורים דנתפייסה היינו בדיבור בעלמ' דודאי יש לתלות שמא תחזור מפיוס זה אבל כל היכא שנתקשרה בקנס ובחרם לישא את פלו' ונקראת כלתו של פ' ודאי לפי הסבר' לפי לשון רש"י בפרק השולח גבי תובעת כתובתה בב"ד כל היכ' דגליא דעתה דבעי לאינסבי הפסידה מזונותיה ואין לך גילוי דעת יותר היכא דעשתה שידוך וכתבה כתב תנאים והגבילו זמן לנשואין והא דהרמב"ם כתב נתארסה משום דבימיהם היו מארסין מיד שנשתדכה:

בית שמואל

(טז) וי"א מיד שעשתה שידוך:    כ"כ הב"י ומ"ש ב"ח עליו אנ"ל:


באר היטב

(יז) שידוך וכו':    דלא כב"ח ע"ש. אם נפל ספק בקדושין אעפ"י שהיא מקודשת מספק אם תפס' אין מוציאין מידה הר"ם אלשיך סי' ק"ד. הרב בצלאל סי' ה'.▲ חזור לראש