פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר פ יז

שולחן ערוך

האשה ששברה כלים בעת שעשתה מלאכותיה בתוך ביתה, פטורה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(כט) בעת שעשתה מלאכותיה:    משמע קצת שאם שברה שלא בשעת מלאכה חייבת אבל ל' הירושל' שהביא המ"מ בפכ"א מה"א ה"ו סתם האשה ששברה כלים בתוך הבית פטורה משמע אפילו שלא בשעת מלאכה:

בית שמואל

(כג) בעת שעשתה מלאכות וכו':    בירושלמי ובתו' פ' הכותב לא כתבו בעת המלאכה אלא אפילו שלא בעת המלאכה אם שברה פטורה וכ"כ בח"מ ועיין ברמב"ם ובראב"ד פכ"א:


באר היטב

(כא) מלאכותיה:    ל"ד הוא אלא אפילו שלא בעת המלאכה אם שברה פטורה בה"י ח"מ ב"ש.▲ חזור לראש