פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר פ טז

שולחן ערוך

טען הוא שאינה עושה, והיא אומרת שאינה נמנעת מלעשותן, מושיבין אשה ביניהם, או שכנים:

מפרשים

חלקת מחוקק

(כח) מושיבין אשה ביניהם:    ולא תקנו שהיא תשבע היסת על טענתו דא"כ בכל עת ובכל שעה יהיה עסק שבועה ואין שלום בבית וע"כ האמינו לאשה היושבת ביניהם אף על גב דאשה פסולה לשאר עדיות (וע' לעיל סק"ך):

בית שמואל

(כב) מושיבין אשה ביניהם:    ולא תקנו שהיא תשבע היסת דא"כ בכל עת ושעה יהיה עסק שבועה ואין שלום בביתו וע"כ האמינו לאשה היושבת ביניהם אף על גב דאשה פסולה לשאר עדות ח"מ:


באר היטב

▲ חזור לראש