הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן מז

סימן מז

עריכה

סי' מ"ז ס"ד ואם נותנת אמתלא. נ"ב אם ע"א אמר לה ה"א מקודשת. והודית לו ואחר כך חזרה ונותנת אמתלא על הודאתה לא מהני תשובת מהרי"ט ח"ב האה"ע סי' א':

שם שאמרה כן תחלה. נ"ב בגמ' איתא לימים קדשה עצמה ונתנה אמתלא דמה שאמרה תחלה מקודשת אני כיון שבאו עלי אנשים מהוגנים קדשתי עצמי ובתשו' נ"ב מתשו' סי' ל"ח מסתפק אם זהו דוקא שעכשיו שקדשה למהוגנים דניכר האמתל' לאמת אבל אם קדשה עצמה לאחר מאתן שבאו עליה תחלה לקדשה ואמר' להם מקודשת אני ונותנת אמתלא שאמרה כן כיון שהם אינם מהוגנים ועכשיו נשתנה דעתם ורוצי' להנשא לאינו הגון. י"ל דלא מהני אמתלא:

שם הגה אמרה נתקדשתי. נ"ב ע' תשו' מהריב"ל ס"א כלל ב' סי' י"ד וכלל ג' סי' י"ח ובחי' דינים דס"א ע"ב וכלל ו' סי' ל"ט: