שולחן ערוך אבן העזר לו יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין האשה עושה שליח לקבל קדושיה מיד שליח בעלה.

מיהו אם עשתה, הוי ספק מקודשת (בית יוסף). ועיין לקמן סימן קמ"א סעיף א' גבי גט:

מפרשים

בית שמואל

(ח) אין האשה עושה שליח:    לכאורה תמוה כאן פוסק בפשיטות דאינה עושה ובסימן קמ"א הביא פלוגת' בזה ושם משמע דס"ל עיקר דעושה וע' ת' מהר"י הנ"ל:

ט"ז

באר היטב

(ה) קידושין:    עיין תשובת מהר"י הלוי סי' א' וכנה"ג דף ס"ה ע"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש