שולחן ערוך אבן העזר לו יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שקבל קידושין לבתו בוגרת ולא עשאוהו שליח, יש מי שאומר שצריכה גט מספק:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יא) שצריכה גט מספק:    דקדק בלשונו ולא אמר מקודש' מספק דודאי אין כאן קידושין כלל כמו שיתבאר בסי' שאחר זה ואם נשאת לאחר לא תצא אלא רק דלכתחלה צריכ' גט מצד החומר':

בית שמואל

(ז) שצריכה גט מספק:    דחיישינן שמא נתרצה לקדושי אביה אף על גב שמא נתרצה הבן לא אמרינן מ"מ איהי ניח' בכל דהו כ"כ הרא"ש בת' כלל ל"ה, ולכאורה ק' הא קי"ל שמא נתרצה האב ל"ח כמ"ש בסימן שאח"ז ובסוף קידושין מבואר האב נמי ניח' בכל דהוא לקדש את בתו:

ט"ז

באר היטב

(ד) מספק:    דחיישינן שמא נתרצה לקדושי אביה אע"ג דשמא נתרצ' הבן לא אמרינן מ"מ איהי ניחא בכל דהו. עיין בקדושין ד' ע"ט ע"ב תוס' ד"ה קדשה אביה בדרך וכו'. ועיין ב"ש. כתב הראנ"ח ח"א סי' ח' לא חיישינן לריצוי הבת אלא כשידוע לנו ששמעה ושתקה אבל אם מיחתה לא ע"ש. היכא שהיא מחתה בפנינו ואנחנו לא נדע אם שמעה ושתקה עד עכשיו אם לאו הדבר מסופק בידי ובדבר שבערוה ראוי להחמיר הראנ"ח שם.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש