שולחן ערוך אבן העזר לו י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש מי שאומר שאין האב יכול לעשות שליח לקדש בתו בוגרת, וחלקו עליו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(י) שאין האב יכול לעשות שליח:    כלו' שלכתחלה אין נכון שיהיה האב שליח לקבלה לבתו הגדולה שמא יטעו הרואים שהי' מקודשת אף בלא שליחו' כמו שהאב מקדש בתו נערה וקטנה אבל בשליח להולכ' שהאב יוליך הקידושין לבתו בזה אין חשש איסור וע"כ כ' רבינו הטור דין זה בסי' זה דמיירי בשליחו' קבלה וגם הראיה שמביא הרא"ש מן העיטור (הועתק בטור ס"ס זה) מיירי ג"כ שיכול לקבל קידושין עבור בתו אבל בתשו' הרא"ש כ' בזה הלשון אם האב יכול לעשו' שליח לקדש בתו בשליחו' המקדש משמע דבשליח להולכ' מיירי הרשב"א ועיין שם בתשו' משמע ג"כ דבשליח לקבל' מיירי ומיהו ע"פ הדין בין שליח להולכ' בין שליח לקבלה יכול להיות לבתו ולאמו ולשאר קרובו' וכמ"ש המפרשים והוב' בב"י:

בית שמואל

(ו) שאין האב כו':    הנה בש"ס מבואר פרק האומר האב נעשה שליח לבתו בוגרת אלא הרשב"א כתב לכתחלה אין לעשות כן משום גזירה דרואה יאמר דהיא מקודשת אפילו כשלא עשתה לאב שליח וע' ב"ח וע' ת' בן לב וע' ב"י בסי' קמ"א הביא ת' הרשב"א שכתב שם אם א"י אם היא קטנה או נערה או בוגרת וספק מי שקיבל הגט ופסק שם שתעשה שליח לאב וצ"ל שם אין תקנה לדבר הוי כדיעבד ועי' תו' מהר"י לבית הלוי סימן א':

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש