שולחן ערוך אבן העזר ו ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כהן שגירש אשתו, לא תדור עמו במבוי. ואם היו דרים בשכירות או בחצר של שניהם, היא נדחית מפניו. ואם החצר שלה, הוא נדחה מפניה. ויתבארו דברים אלו בסימן קי"ט:

מפרשים

בית שמואל

(יד) לא תדור עמו במבוי:    היינו כ"ז שלא נשאת ואם נשאת לאחר עי' סי' קי"ט פלוגתת תו' והרא"ש ולהרא"ש והר"ן כל שאיסור חמור צריך הרחקה יותר ולכאורה קשה מסוגיי' ריש כתובות שם איתא להיפך כל שאיסור קל צריך גדר יותר וי"ל:

ט"ז

באר היטב

(יב) במבוי:    עיין סי' קי"ט. כתב (הר"ש) [הב"ש] ולכאורה קשה מסוגית ריש כתובות שם אית' להיפך כל שאיסור קל צריך גדר יותר. ולפענ"ד לאו קושיא היא דהא מסקינן שם לפי שהקילו חכמים שנוהג ימי המשתה כו' מש"ה אמרו דהו' ישן בין האנשים לא יקיל יותר ולאו טעמ' הוא משום איסור קל ע"ש ובהרא"ש. ועיין תוס' בסוטה דף ז' ע"א ד"ה אמר לאו ק"ו ופרכוהו וכו'.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש