שו"ת צפנת פענח כו

עש"ק ער"ח שבט תרפ"ט דוינסק.

העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


[לר"י אייבעשיץ נ"י]


[1]


בגדר נישואי ערכאות ויחדה לאישות כך.


הנה זה ודאי אין עליה גדר אשת איש וחליצה גמורה לכולי עלמא אף למ"ד גבי קטנה ביבמות ד' ק"ט ע"ב וק"י. א"ב לשם קידושין, ועי' ברמב"ם בה' אישות פ"ד ה"ה [2] והי"ז [3] ושם סוף פ"ז דייק רק ישראל הכשרים ובה' גירושין פ"ו הי"ז והי"ט [4] ובסוף פי"א מה' אישות גבי קטן נקט ג"כ סתם, ועי' בירושלמי ספ"ט דכתובות ובגמ' שלנו ד' צ' ע"א,


והגדר כך דיש שני קנינים באשה א' מה שהיא שלו והב' מה שאסורה על אחרים בגדר א"א ואין קידושין תופסין,


והנה באמת מוכח לשיטת הרמב"ם דס"ל בה' איסו"ב פי"ב דאין על שפחה גדר ולֹא-יִהְיֶה קָדֵש וא"כ קשה למה נקרא ביבמות ד' מ"ה [5] חייבי לאוין ובפרט למ"ד גיטין ד' מ"ג וכריתות י"א מיוחדת כו' ובפרט לשיטת אחרים בכריתות שם וגם למה היא לוקה היכן האזהרה,


ור"ל כך דכל היכי דייחד לאישות לא בגדר פילגש אז יש לאו דלא-תִהְיֶה אֵשֶׁת וכו' וכן עשה וְדָבַק עי' תוס' קידושין ד' י"ג ע"ב [6] דגם גבי ישראל יש יעי' ד' כ"א ע"ב [7] וע"ז ל"ו ע"ב [8] וכ"מ,


וגם יפת תואר לאחר ביאה א' מבואר קידושין כ"ב ע"א דיש בה ליקוחין ודברי רש"י ד' ע"ג דזה קודם גירות ולאחר גירות זה קרא הובא בקידושין ס"ח ע"ב ואח"כ וכו' [ונ"מ דאין ישראל אחר אם הלכה עוד במלחמה לבוא עליה וע"כ חייב וזה ר"ל הך דסנהדרין ד' נ"ז] וע"כ דכיון דהתורה היתירה ביפ"ת ע"י ביאה אז הוי קנויי' לו ג"כ גדר אישות ורק לאו או עשה ולכן מבואר בספרי [9] דצריכה גט אף קודם גירות וכן אחר גירות מוכח בספרי דלא כשיטת הרמב"ם ז"ל בה' מלכים דרק ביאה קונה בה שתהי' א"א גמורה דכיון דכבר זקוקה מחמת ביאה א' לא מהני בה קנינים של כסף ושטר דא"א להוסיף קנין על קנין ורק ביאה

ובגדר יבמה דכיון דזקוקה לא שייך בה הני קניינים לבד מן ביאה ומאמר לכ"ע ל"ה א"א גמורה לבד משיטת ראב"ע הובא בירושלמי יבמות פ"ו ונדרים פ"ו ובתוספתא בכ"מ,

ולכך לא יליף קידושי ביאה בקידושין ד' ד' ע"ב מהך דשם ד' ס"ח ע"ב גבי יפ"ת לאחר גירות משום דשם ג"כ זקוקה ועומדת ובזה א"ש כל הסתירות בזה ברמב"ם וכן מוכח בתוספתא סוטה פי"א דאמר שם דנישואין ג"כ ל"ה גמורים ור" כ"ש דרק לקנין ולא לגדר א"א

ואין בניה ממזרים מלבד גבי המגרש אשתו ואח"כ בעלה סתם דהוי א"א ודאי כמבואר ברמב"ם פ"י מה' גירושין משום דשם גם סתם הוי חזרה גמורה  1. ^ [השאלה, ברוסיא שהנשואין הם בערכעות ולא בחופה וקידושין אי צריכה גט עפ"י דין]
  2. ^ צ"ל ה"ח.
  3. ^ צ"ל הט"ז.
  4. ^ צ"ל פ"י ה"ז וה"ט.
  5. ^ צ"ל נ"ה ע"א.
  6. ^ ד"ה לכ"ע.
  7. ^ תוס' ד"ה אשת.
  8. ^ תוס' סוד"ה משום.
  9. ^ ס"ק י"ד.


  • ההערות ע"פ הספר "נישואים אזרחיים במשנתו של הרוגוצ'ובי" טננבוים, מנחם מנדל 1988.