רש"ש על המשנה/מעשרות/ד

רש"ש על המשנה מסכת מעשרות פרק ד

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת מעשרות · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

בעריכה

בתור"ע אות י"א והר"ש כתב בדבר שאינה מיוחדת לה כו' כגון בפירות מוקצה כו' ולכאורה זהו לדעת ר"ל כו'. ול"נ דאף לריו"ח דלא בעי יחוד מ"מ ראוי לה בעינן ותדע דלריו"ח דוקא קאמר דאלו לר"ל אפילו אינה מוקצה נמי אינה טובלת:


געריכה

בתוי"ט ד"ה ומן הטמא פטור. מ"ש הרב כו' הכי איתא שם בגמרא. נ"ב אית ספרים דגרסי'. בגמ' סיפא במעטן טמא וגברא טהור רק רש"י הגיה וגברא טמא דלא לאפושי בטומאה. כ"כ הא"ז. - מהגרמ"ש: