רש"ש על המשנה/חגיגה/ב

רש"ש על המשנה מסכת חגיגה פרק ב

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת חגיגה · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

בעריכה

ברע"ב ד"ה יצא מנחם כו' לפיכך לא הודע מענינו אם נחלק כו' והוא מפי' הרמב"ם. ולא ידענא מדוע לא פי' כפשוטו דלא נחלקו היינו דגם מנחם הסכים כדעת הלל לסמוך:


זעריכה

בתוי"ט ד"ה בגדי ע"ה כו' ושניהם לא דייקי כו'. נראה שגי' משובשת נזדמנה לו בפירש"י וכל אשר יגע במשכבו. ודע שגם הוא לא דק במה שלא תפס על הרע"ב שכתב וכל אשר יגע במשכבה. דבנדה כתיב וכל הנוגע: