רש"ש על המשנה מסכת זבחים פרק ז

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת זבחים · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

[בתוי"ט ד"ה כמעשה כו' והלכך כיון דבהבדלה ליכא פסולא כלל כו' כצ"ל. מהגרמ"ש ז"ל]: בא"ד בסופו. ואי איתא דמתני' ראב"ש היא בלא"ה כו'. לכאורה לראב"ש מאי מהני הא דשינה במליקה לר' יהושע להוציאה מעולת העוף. אם במאי דלא הבדיל הא אמרי דלא פסל בה. ואם במאי דמלקה למטה הא כתב לקמן דלשיטתם לכ"ע לא פסל בה:


בר"ב ד"ה ומה חטאת העוף כו' [כשעשאה לשמה כו' כצ"ל. מהגרמ"ש ז"ל]:


במשנה כה"פ שמלקו כו' וא"מ בבה"ב. בגמ' איתא הך בבא בראש המשנה. ומהא דקאמר בגמרא לקמן (בע"ב) לרב האי כל לאתויי שמאל ולילה ותני והדר מפרש. משמע כגי' המשב"ג:


במשנה ק"ו אם נבלת בהמה כו' נה"ע שא"מ כו'. עי' לעיל (נ' ב') תד"ה מה נבילת שתמהו הא א"ל מה לנבלת בהמה שא"מ בבית הבליעה כדלקמן בגמרא: