רש"י על תהלים קלז ו

"אם לא אעלה את ירושלים" - את זכרון אבל חורבנה אעלה להזכירו בראש כל שמחתי