רש"י על תהלים קלז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על נהרות בבל שם ישבנו" - כשירדנו לגולה ושאלם נבוכדנצר שישירו לו כמו שהיו משוררין על הדוכן

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ערבים" - ערבי נחל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותוללינו שמחה" - מיני כלי זמר על שם שתולין אותם, כך פירשו מנחם, ותוללינו שמחה ותוללינו של שמחה ויש לפתור תוללינו אויבינו שהם מהוללים ומשטים בנו לשון ומהוללי בי נשבעו (לעיל קב)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם אשכחך ירושלים" - כנסת ישראל אומרת כן

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם לא אעלה את ירושלים" - את זכרון אבל חורבנה אעלה להזכירו בראש כל שמחתי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ערו ערו" - לשון חורבן וכן חומות בבל הרחבה ערער תתערער (ירמיהו נא נט) וכן ערות יסוד (חבקוק ג') ואינו נופל אלא על דבר שעוקרין שרשיו מהארץ