רש"י על תהלים קיט קסב

| רש"י על תהליםפרק קי"ט • פסוק קס"ב |
ג • ה • יא • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לג • לח • לט • מא • מג • מה • מט • נב • נה • נו • נז • נח • נט • סא • סז • סט • עא • עד • עה • עח • עט • פא • פב • פג • פד • פה • פו • פז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שש אנכי על אמרתך" - על הבטחתך הבטחתני ד"א על אחת מאמרותיך הסתומות כשאני מבין בה ורבותינו דרשו על המילה שהיה דוד בבית המרחץ וראה עצמו בלא ציצית ובלא תפילין ובלא תורה אמר אוי לי שאני ערום מכל מצות כיון שנסתכל במילה שמח ואמר בצאתו (מבית המרחץ) שש אנכי על אמרתך המילה שמתחלה נתנה במאמר ולא בדבור שנאמר (בראשית יז) ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור