רש"י על תהלים קיט מג

רש"י על תהלים • פרק קיט
ג • ה • יא • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לג • לח • לט • מא • מג • מה • מט • נב • נה • נו • נז • נח • נט • סא • סז • סט • עא • עד • עה • עח • עט • פא • פב • פג • פד • פה • פו • פז • צו • צח • צט • קא • קג • קה • קז • קח • קט • קיב • קיג • קכ • קכב • קכג • קכו • קכז • קכח • קכט • קל • קלא • קלד • קלט • קמא • קמח • קנ • קנא • קנב • קס • קסב • קסד • קסו • קסח • קסט • קעא • קעב • 


"ואל תצל מפי דבר אמת" - ואל תבדל מפי דבר אמת כמו ויצל אלהים את מקנה אביכן (בראשית ל"א) (מצאתי)

"דבר אמת עד מאד" - בכל הוראותי ובכל דיני שלא אכשל בהם

"יחלתי" - קויתי