רש"י על תהלים קיט קל

<< רש"י על תהלים • פרק קיט >>
ג • ה • יא • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לג • לח • לט • מא • מג • מה • מט • נב • נה • נו • נז • נח • נט • סא • סז • סט • עא • עד • עה • עח • עט • פא • פב • פג • פד • פה • פו • פז • צו • צח • צט • קא • קג • קה • קז • קח • קט • קיב • קיג • קכ • קכב • קכג • קכו • קכז • קכח • קכט • קל • קלא • קלד • קלט • קמא • קמח • קנ • קנא • קנב • קס • קסב • קסד • קסו • קסח • קסט • קעא • קעב • 


"פתח דבריך יאיר" - תחילת דבריך האירו את לב ישראל שאתה המבין פתאים באמרך (שמות כ) אנכי אשר הוצאתיך הודעתם בטובה שעשית להם שקניתם מבית עבדים לדעת כי אדון אתה להם ויקבלו אלהותיך עליהם לא יהיה לך אלהים אחרים וגו' ואח"כ גזרת גזרותיך ד"א פתח דבריך יאיר תחילת דבריך במעשה בראשית יהי אור

"מבין פתיים" - משם יבינו הכל ויפתחו (להתחיל ולפתוח) בדברי תורה תנחומא