פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשלמה" - על שלמה בנו התפלל תפלה זו שצפה ברה"ק שהוא עתיד לשאול מאת הקב"ה לב להבין לשמוע משפט

"משפטיך" - חכמת דינך שצוית בתורה

"וצדקתך" - לצדק את הדין מלך ובן מלך שניהם בשלמה אמורים דבר אחר משפטיך למלך תן היסורין יהו כלים בי והצדקה עשה לבני שיהיה שלום בימיו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישאו הרים" - בימיו

"שלום לעם" - ומהו השלום שההרים נושאין כשהן עושין פירות אין עין הבריות צרה וקורא איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה

"וגבעות בצדקה" - וגבעות ישאו להם שלום ע"י הצדקה שיעשו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ייראוך עם שמש" - ממני ילמדו ישראל ליראה אותך כל ימי השמש והירח לדור דורים "ולפני ירח" - בעוד הירח קיים והם לפניו והרבה יש בלשון משנה בפני הבית ושלא בפני הבית

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירד כמטר על גז" - ירד דברו בתוך עמך ובלבם כמטר היורד על ירק הגזוז שהוא צריך לגשמים לאחר שגזזהו כענין שנאמר (עמוס ז') והנה לקש אחר גזי המלך "זרזיף ארץ" - לשון טיפים הוא בלשון ארמי במסכת יומא הוא מטו זרזיפי דמיא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפרח בימיו צדיק" - ישראל "ורוב שלום" - יפרח בימיו ויהי שלום זה ארוך עד לעולם וכל תפלה זו נתקיימה חוץ מדבר הזה לפי ששלמה חטא לפיכך לא נמשכה מלכותו שהמלכות נמסרה לדוד על תנאי אם ישמרו בניך את דרכי (ס"א דרכם) וישראל פרחו בימיו שנאמר (מלכים א ד') יהודה וישראל רבים כחול וגו' ורוב שלום היה שנאמר וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו כל ימי שלמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירד מים עד ים" - כל א"י מים סוף ועד ים פלשתים "ומנהר עד אפסי ארץ" - כי הוא רודה בכל עבר הנהר וגומר (שם)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ציים" - כתות של שדים כדמתרגם וצים מיד כתים (במדבר כ"ד) וסיען יסתחרן מרומאי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו" - כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם אחת לשלש שנים תבא אני תרשיש וגו' (מלכים א י')

"מלכי שבא" - מלכת שבא

"אשכר" - דורון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל גוים יעבדוהו" - וכל הארץ מביאים מנחה לשלמה והמה מביאין איש מנחתו (שם ד')

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתוך ומחמס ממכות ומגזל" - מצאתי מתוך ל' תוך תוכות בעלי מזמות חורשי און כמו איש תככים (משלי כ"ח) "יגאל נפשם" - ע"י משפט וצדקה שיעשה בהם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחי" - שלמה

"ויתן לו" - הקב"ה מזהב שבא וכן היתה גם עושר גם כבוד אשר לא היה כמוך וגומר (מלכים א ג')

"ויתפלל בעדו תמיד וגו'" - היא התפלה היא הברכה כשהקב"ה אומר לאדם ברוך תהיה ל' תפלה הוא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פסת בר" - ל' פסיון תוספת ורבוי ורבותינו פירשוהו לשון גלוסקאות לימות המשיח וכל המזמור במלך המשיח ד"א פסת בר ל' רצון כמו פייס שהבריות מתפייסין ומתרצין מאת המקום כשנותן שובע בעולם

"ירעש כלבנון פריו" - חטין גסין כפירות האילן ככליות של שור הגדול שהיה בימי שמעון בן שטח

"ויציצו" - ישראל

"מעיר" - מתוך ירושלים כעשב הארץ

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהי שמו" - של שלמה נזכר לעולם בעושרו ובחכמתו

"לפני שמש ינון שמו" - כל ימי השמש יגדל שמו ינון ל' מלכות ושררה כמו (משלי כ"ט) ואחריתו יהיה מנון ולניני השליט על נכסי אחרים אמרו בלבם נינם יחד (לקמן ע"ד) מלכיהם יחד

"ויתברכו בו" - אדם אומר לבנו תהי חכם ועשיר כשלמה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוך ה'" - העושה נפלאות גדולות ברדת האש מן השמים ע"י שלמה בני

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלו תפלות דוד" - רבותינו דרשו כלו כל אלו תפלות דוד לכלול כל הספר על שם דוד ואף מ"ש בני קרח ועשרה זקנים ע"ש שהוא נקרא נעים זמירות ישראל (שמואל ב כג) ויש לפתור כלו כמו נסתיימו כמו רומו מעט (איוב כד) שומו שמים (ירמיהו ב) וא"כ הוא לא נכתב המזמור במקומו ואין מוקדם ומאוחר בספר ונראין הדברים שלעת זקנתו כשהמליך את שלמה אמרו