פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך טוב לישראל אלהים" - לפי שענין המזמור מדבר בצרות הבאות על עובדי המקום לכך פתח בו כך וזהו פירושו אע"פ שאני צועק ומתמה על צרותיהם של ישראל ידעתי כי הקב"ה טוב להם ולטובתם הוא מביא עליהם את הרעה כדי לזכותם לחיי העולם הבא

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני" - מטרם שומי זאת אל לבי כמעט נטיו רגלי ושופכו אשורי לנטות מאחרי המקום

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי קנאתי בהוללים" - במערבבי דרכיהם אשר הייתי רואה את שלומם בהוללים מערבבים כמו (ישעיהו א') סבאך מהול במים (סא"א)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אין חרצובות למותם" - ל' אסירה כמו (שם נ"ח) פתח חרצובות רשע מסגרי כבלי רשע שאוסרין בהן העניים אף כאן אין יסורין למיתתם המתים בהם מהם מתים בריאים כאולם בלא יסורין ורבותינו פירשו חרצובות נוטריקון שאין חרידין ועצבין מיום המיתה ד"א שאין הקב"ה מאחר צביונם (פירוש רצונם)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן ענקמתו גאוה" - בעבור זה שאין יסורין באין עליהם העניקתם הגאוה לעלות על צוארם גסות הרוח "יעטף שית חמס למו" - החמס שעושין עושה אותם שמנים ועוטף את שתותיהם ועגבותיהם בעובי שומן ובשר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יצא מחלב עינימו" - עיניהם בולטות מרוב שומן כל אדם כחוש עיניו משוקעות "עברו משכיות לבב" - יותר ממה שלבם מייחל ומצפה באה להם תאותם עברו בהם בהשגת ידם את תאות לבם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימיקו" - את רעיהם

"וידברו ברע עושק" - לעשוק אביונים

"ממרום ידברו" - כגון פרעה וסנחריב ונבוכדנצר מי ה' אשר אשמע בקולו (שמות ה') מי בכל אלהי הארצות (ישעיהו ל"ו) אעלה על במתי עב (שם י"ד) וזהו שתו בשמים פיהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן ישוב עמו הלום" - לפי שעמו רואים דרך רשעים צלחה ישובו על דרך הרשעים ללכת בדרכיהם

"הלום" - כמו מי הביאך הלום (שופטים יח) הלום פה

"ומי מלא ימצו למו" - ומים של פלג המלא הם ד"ת הם נחשבים למו תמצית ומזלזלים בעיניהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמרו איכה ידע אל" - איכה נוכל לומר שיש דיעה בהקב"ה ותורתו אמת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה אלה רשעים" - הם ועוברים על תורתו והרי הם שלוים בעולם ומגדילים כח ועושר

"ושלוי עולם" - לשון שלוה

"השגו" - הגדילו ומנחם פירש ישוב עמו הלום ישוב הרשע להלום את עמו של הקדוש ברוך הוא והראשון למדתי מדבריו של ר' מאיר בר יצחק שליח צבור זצ"ל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך ריק זכיתי לבבי" - כל זה מוסב על ואמרו איכה ידע אל וגם אומר אך לריק ועל חנם אנו שומרים מצותיו של הקב"ה והרי אנו נגועים כל היום

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותוכחתי" - נראית כל היום תמיד מבקר לבקר מתחדשות צרות חדשות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם אמרתי אספרה כמו" - אמר אסף אם אמרתי בלבי לספר את הכל כמו שהוא כל מה שעמו אומר על זאת "הנה דור בניך בגדתי" - כלומר אשים אותם בוגדים ורשעים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחשבה" - בלבי "לדעת זאת" - מה היא מדתו של הקב"ה כן הוא עמל בעיני נראית היתה מדה זאת לי עמל ולא משפט

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד" - אשר באתי "אל מקדשי אל" - אשר בירושלים וראיתי מה שאירע בסנחריב ואז הבינותי לאחרית הרשעים שהוא לאבדון ואמרתי אך כל הטובה הבאה להם חלקות הם שהקב"ה מחליק להם הדרך שלהם שתהא נוחה וחלקה למען לא יתנו לב לשוב אליו ויאבדו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך בחלקות תשית למו" - כל הטובה הבאה להם שהרי סופם הפלתם למשואות

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן בלהות" - מן שדים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כחלום מהקיץ" - כשינה שאין לה קץ שהוא שינת עולם כן היתה להם ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור (ישעיהו ל"ז) "אדני בעיר צלמם תבזה" - בירושלים שהרעו עליה שם נתבזה צלם דמותם ונשרפו כלם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יתחמץ לבבי" - מטרם שראיתי מפלה זו ברוח הקדש היה לבבי מתחמץ על דרך הרשעים שצלחה ובכליותי הייתי משתונן לשון חרב שנון וכשהוא מתפעל התי"ו ניתנת באמצע שורש התיבה כדרך כל תיבה שיסוד תחילתה שי"ן

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני" - הייתי בער ולא הייתי יודע מה היא המדה וכבהמה הייתי עמך "ואני" - אע"פ שהייתי רואה כל זה תמיד הייתי עמך ולא זזתי מיראתך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחזת ביד ימיני" - להחזיקני ביראתך כשקרבו רגלי לנטות מדרכך כמו שאמר למעלה כמעט נטיו רגלי

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תנחני" - נחיתני "ואחר כבוד תקחני" - אילו היה טעם על כבוד היה פתרונו לאחר שהשלמת לסנחריב כל הכבוד שפסקת לו תקחנו אליך הפלת[1] נסיך לישראל והחרבת את סנחריב עכשיו שהטעם על ואחר זה פתרונו ואחרי כן לכבוד תקחני משכתני אליך לכבוד ולתפארת

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי לי בשמים" - שום מלאך שבחרתי לי לאלוה לא בחרתי אלא אותך

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלה שארי" - נתאוה בשרי ולבבי לך "כלה שארי" - ל' תאוה כמו (לקמן קי"ט) כלתה לתשועתך נפשי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זונה ממך" - נפרד ממך

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלאכותיך" - שליחותיך רוח הקודש הבא בלבי לאמר
  1. ^ צריך לומר "הפלאת". וכן העיר בספר אמת קנה על התהלים