פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבוא תמיד" - באותו מעון להנצל בתוכו מן הרודף "צוית להושיעני" - פעמים רבות הושעתני על ידי שלוחיך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחומץ" - כמו חומס וכן (ישעיהו א') אשרו חמוץ נגזל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה גוזי" - אתה מוציאי ומעבירי כמו (במדבר יא) ויגז שלוים כי גז חיש ונעופה (לקמן צ')

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמופת הייתי לרבים" - רבים ראו צרותי ודאגו פן יקראם דוגמת צרתי פן אהיה להם לאות כאשר הוקרה לזה כן יקרה לנו כענין שנאמר (יחזקאל כ"ד) והיה יחזקאל לכם למופת

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעת זקנה" - אם זקנתי בחטאים כלומר שחטאתי הרבה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אמרו אויבי לי" - אמרו אויבי עלי ונועצו יחדו לאמר אלהים עזבו אין אנו נענשין עליו שכבר נכשל בעבירה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני תמיד איחל" - לישועתך וכשתושיעני אוסיף על תהלתך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ידעתי ספורות" - של צדקות והתשועות שעשית עמי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבוא" - להודות ולהלל בגבורתך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועד הנה" - עד היום במה שעבר עלי "ועד זקנה ושיבה" - לכשאגיע לששים ושבעים אל תעזבני (סא"א)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכל יבוא גבורתך" - לכל אשר יבוא אצלי אגיד גבורתיך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וצדקתך אלהים" - אשר היא עד מרום שני המקראות מחוברים עם אגיד זרועך לדור

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תרננה שפתי" - עם זמר קול הכנור כשאזמרה לך בכנור