רש"י על תהלים עא


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לבוא תמיד" - באותו מעון להנצל בתוכו מן הרודף

"צוית להושיעני" - פעמים רבות הושעתני על ידי שלוחיך

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחומץ" - כמו חומס וכן (ישעיהו א') אשרו חמוץ נגזל

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אתה גוזי" - אתה מוציאי ומעבירי כמו (במדבר יא) ויגז שלוים כי גז חיש ונעופה (לקמן צ')

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמופת הייתי לרבים" - רבים ראו צרותי ודאגו פן יקראם דוגמת צרתי פן אהיה להם לאות כאשר הוקרה לזה כן יקרה לנו כענין שנאמר (יחזקאל כ"ד) והיה יחזקאל לכם למופת

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעת זקנה" - אם זקנתי בחטאים כלומר שחטאתי הרבה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אמרו אויבי לי" - אמרו אויבי עלי ונועצו יחדו לאמר אלהים עזבו אין אנו נענשין עליו שכבר נכשל בעבירה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני תמיד איחל" - לישועתך וכשתושיעני אוסיף על תהלתך

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא ידעתי ספורות" - של צדקות והתשועות שעשית עמי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבוא" - להודות ולהלל בגבורתך

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועד הנה" - עד היום במה שעבר עלי

"ועד זקנה ושיבה" - לכשאגיע לששים ושבעים אל תעזבני (סא"א)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכל יבוא גבורתך" - לכל אשר יבוא אצלי אגיד גבורתיך

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וצדקתך אלהים" - אשר היא עד מרום שני המקראות מחוברים עם אגיד זרועך לדור

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תרננה שפתי" - עם זמר קול הכנור כשאזמרה לך בכנור