רש"י על תהלים נז ט

רש"י על תהלים • פרק נז
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • 


"עורה כבודי" - ולא אישן עד שלש שעות בכבודי כשאר מלכים

"עורה הנבל וכנור" - העירה אותי אתה הנבל וכנור התלוי על מטתי פתוח לצד הצפון וכיון שמגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו ודוד עומד ועוסק בתורה

"אעירה שחר" - אני מעורר את השחר ואין השחר מעוררני