פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ריבה ה' את יריבי" - עשה מריבה עם אותם שעושים מריבה עמי "לחם" - לשון מלחמה וכן לוחמי הלחם עם הנלחמים עמו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והרק חנית" - הזדיין כמו אריק חרבי (שמות, טו) וירק את חניכיו (בראשית, יד)

"וסגר לקראת רדפי" - הגן ביני וביניהם כמחיצה

"לנפשי" - אימוימאימא"ש בלע"ז כמו כרו שוחה לנפשי (ירמיהו, יח)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חשך וחלקלקות" - שניהם יחד כדי שיחליקו רגליהם בחלקלקות והחשך אינו מניחם להשמר מן החלקלקות כד"א (שם כ"ג) לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ויפלו בה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חפרו לנפשי" - שוחה ליפול בה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שואה" - חשך ברואינ"ה בלע"ז "ורשתו אשר טמן" - כן דרך לטמון הרשת ולכסותו בקש או בעפר כדי שלא ירגיש בה העובר עליה עד שנלכד בה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונפשי תגיל" - כשאראה במפלתם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל עצמותי" - יקלסוך על כך כי עתה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יקומון" - עלי תמיד עדי חמס וגו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותפלתי על חיקי תשוב" - כלומר ואם יאמרו לא עניתי נפשי אלא לרעתם שיכבד עליהם חליים תפלתי שהתפללתי עליהם תשוב עלי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כרע כאח לי התהלכתי" - כאילו היו לי אחי ורעי התהלכתי מיצר עליהם על צרתם

"כאבל" - אם כבן המתאבל על אמו או כאם המתאבלת על בנה

"קודר" - לשון שחרות

"שחותי" - לשון שפלות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובצלעי שמחו ונאספו" - וכשאני צולע ששבר בא עלי שמחו ונאספו

"נאספו עלי נכים" - אנשים פסחים כמו שאנו מתרגמינן נכה חגיירא ומנחם חברו כמו נכאי' (ישעיהו ט"ז) אימנויישי"ץ בלע"ז

"כרעו ולא דמו" - אילו היו קורעין את בשרי לא היה דמי שותת לארץ כשמלבינין פני

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחנפי לעגי מעוג וגו'" - בשביל חניפות של ליצנות אכילה ושתיה שמחניפין לשאול בשביל שיאכילם וישקם חורקים עלי שיניהם מעוג לשון אכילה כמו אם יש לי מעוג דאליהו (מלכים א י"ז) ומנחם פתר אותו לשון עוגה קטנה (שם) וכן אם יש לי מעוג

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמה תראה" - כמה ארך אפים יש לפניך לראות כל אלה

"משואיהם" - מחשך שלהם

"מכפירים יחידתי" - מוסב על השיבה נפשי השיבה מכפירים יחידתי (יחידתי נשמתי סא"א)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אויבי שקר" - ששונאין אותי על דבר שקר שמעידין עלי מה שלא עלה במחשבתי מעולם אל ישמחו במפלתי

"שונאי" - ששונאים אותי אל יקרצו עלי עין וללעוג בעיניהם על מפלתי

"יקרצו" - צינאנ"ט בלע"ז

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על רגעי ארץ" - על דכאי ארץ וכן רוגע הים (ירמיהו ל"א) עורי רגע (איוב ז') וכן פירש דונש

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האח האח" - לשון שמחה מתהלל בתאות לבו מרוב שמחת' שרואים תאותם מתקיימת

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העירה והקיצה" - פמליא של מעל' לשפוט משפטי מאויבי