רש"י על תהלים לד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנותו את טעמו" - כענין שנאמר (שמואל א כ"א) וישנה את טעמו בעיניהם ויתו על דלתות השער וגו' ששנה דברו וטעמו ועשה עצמו שוטה והוריד רירו על זקנו (סא"א)

"לפני אבימלך" - כך כל מלכי פלשתים נקראים וכל מלכי מצרים פרעה ואע"פ ששמו אכיש קורין לו אבימלך ומדרש אגדה שהיה צדיק כאבימלך (שנכתב בתורה אצל שרה) שלא רצה להרגו ואנשיו אומרים לו (שם) הלא זה דוד מלך הארץ כדאיתא במדרש תהילים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בה' תתהלל נפשי" - מתפאר אני ומתהלל שיש לי פטרון כזה להושיע ולהגן

"תתהלל נפשי" - שפורוונטר"א בלע"ז

"ישמעו ענוים" - נפלאות שעשה לי מתוך מהללי יבינו אותם וישמחו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגורותי" - לשון פחד כמו ויגר מואב (במדבר כ"ב)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טעמו וראו כי טוב ה'" - טעמו דברו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יראו" - יהיו יראים לשון צווי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רשו" - ל' דלות

"כל טוב" - ניסו"ן ביי"ן בלע"ז כמו כל מלאכה (שמות י"ב)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בקש שלום" - במקומך

"ורדפהו" - במקום אחר

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פני" - פנים של זעם לישאריא"ש בלע"ז כמו (ויקרא ב') ושמתי פני באיש ההוא כך חברו מנחם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צעקו" - הצדיקים וה' שמע

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רבות רעות צדיק" - הרבה רעות ופחדים באות עליו ומכלם נצול

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שומר" - הקב"ה כל עצמותיו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תמותת רשע רע" - תמותת את הרשע הרעה שהוא עושה

"תמותת" - תמית

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יאשמו" - לא יתחרטו לאמר אשמנו שחסינו בך ריפונטירונ"ט בלע"ז