רש"י על תהלים לו


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נאם פשע לרשע בקרב לבי וגו'" - הרי זה מקרא מסורס יש בקרב לבי שהפשע הוא יצר הרע אומר לרשע שלא יהא פחד אלהים לנגד עיניו ובקרב לבי כאדם שאומר כמדומה אני

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי החליק" - הפשע על הרשע בחלקלקות בעיניו כדי שימצא הקב"ה את עונו לשנוא אותו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חדל להשכיל להיטיב" - מנע עצמי מהשכיל להיטיב מעשיו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתיצב על דרך לא טוב" - הקב"ה נתן לפניו דרך הטוב ודרך המות והוא בוחר לו דרך לא טוב

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' בהשמים חסדך" - בשביל רשעים הללו אתה מסלק חסד מן התחתונים ומגביה אמונתך עד שחקים לסלקה מבני אדם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צדקתך" - יקרה מן הבריות כהררי אל בשביל מעשי הרשעים ומשפטיך באים לעול' עד תהום רבה ד"א צדקתך כהררי אל מי שאתה רוצה לעשות צדקה עמו אתה מגביהו ומתקפו כהררי אל לשון תוקף כמו (יחזקאל י"ז) ואת אילי הארץ לקח

"משפטיך תהום רבה" - מי שאתה רוצה לדון אותו וליקח נקמתך ממנו אתה מורידו עד תהום רבה

"משפטיך" - יושטיצ"א בלע"ז

"אדם ובהמה תושיע ה'" - בני אדם שהם ערומים בדעת כאדם הראשון ומשימין עצמן כבהמה בענוה תושיע ה'

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה יקר חסדך" - אינו כדאי להמשך על הרשעים הללו אבל בני אדם אשר בצל כנפיך יחסיון הם ירויון מדשן ביתך וגו'

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תבואני רגל גאוה" - אל תבוא עמי רגל הרשעים הללו בעת קבול שכר להיות חלקם עם הצדיקים (ל' חלק אהלא פרט"יאה בלע"ז סא"א)

"ויד רשעים אל תנדני" - ממקומי בבואי לירש משנה חלקי וחלקו (של רשע) בטובה כענין שנאמר (ישעיהו ס"א) לכן בארצם משנה יירשו ואז שם נפלו פועלי און שם יבינו במפלתם ושם דוחו ולא יכלו קום